logo bip

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
Znak sprawy
LU.ZUZ.2.4210.419.2021. PN
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.419.2021. PN

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, poprzez wylot do wód rzeki Kosówka, z lokalizacją na działce o nr 926 obręb Kosów Lacki, gmina Kosów Lacki miasto, powiat sokołowski.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia                                                                 .....

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 - 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Klementyna Wieczorek, tel. (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy - do dnia 07.02.2022 r. Złożony wniosek wymagał uzupełnienia i złożenia wyjaśnień.

PLIK Do Pobrania
 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022 11:43:01
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022 11:46:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.01.2022 11:43:01 Andrzej_BIP strona została dodana