logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE**stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach *dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: *,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizow

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE**stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach *dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: *,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizow
Znak sprawy
RG.6220.5.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Treść ogłoszenia

 

RG.6220.5.2023 Kosów Lacki, dnia 12 października 2023r.

 


 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 12.10.2023r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki ”

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 12.10.2023r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Telaki.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 12.10.2023 15:53:00
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023 15:54:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.10.2023 15:53:00 Andrzej_BIP strona została dodana