logo bip

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

Tytuł ogłoszenia
stron o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowienia
Znak sprawy
RG.6220.7.2018
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.7.2018                                                              Kosów Lacki, dnia 28 września 2021r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E

 

stron o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ-I.4221.37.2021.AGO.4 z dnia 20 września 2021r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowienia

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ-I.4221.37.2021.AGO.4 z dnia 20 września 2021r. (data wpływy do Urzędu 27.09.2021r.)przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowienia z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na:,, Budowa przez KOMAGRA Sp. z o.o. instalacji do produkcji i konfekcjonowania olejów spożywczych o zdolności produkcyjnej do 300 Mg/dobę technologicznie i funkcjonalnie powiązanej ze zmienianą Instalacją do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę eksploatowanej przez STAOIL Sp z o.o.” przy ulicy Energetycznej 2 w Kosowie Lackim na obszarze obejmującym następujące działki: 1601/2, 1601/4, 1601/5, 1601/6, 1601/7, 1601/8, 1601/9, 1602, 1603/4, 1603/5, 1603/6, 1603/7, 1600/1, 1600/2, 1600/3. 

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2,  w godzinach od 8 do 16 zapoznać się z postanowieniem znak: WOOŚ-I.4221.37.2021.AGO.4 z dnia 20 września 2021r. (data wpływu do Urzędu 27.09.2021r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowienia  lub na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w BIP następuje w dniu 28 września 2021r.

 

           Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 28.09.2021 11:41:38
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 28.09.2021 11:42:52
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
28.09.2021 11:41:38 Andrzej_BIP strona została dodana