logo bip

Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  
Znak sprawy
RG.6220.13.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG.
Treść ogłoszenia

RG.6220.13.2020                                                                    Kosów Lacki, dnia 8 listopada 2021r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zebranych dowodach i materiałach

przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o zmianie decyzji nr RG.6220.13.2020 z dnia 15 czerwca 2021r. Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  przedsięwzięcia polegającego na:

,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

Wniosek o zmianę ww. decyzji złożony przez Inwestora – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczył:

  1. zmiany nazwy przedsięwzięcia z ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”   na ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”
  2. zmiany w pkt 7.4. Charakterystyki przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji zapisu:      ,, Na rzece Kosówka zaprojektowano przepust kołowy z blachy falistej. Wstępnie przyjęto średnicę 2,7 m” na zapis o brzmieniu: ,, Na rzece Kosówka zaprojektowano przepust skrzynkowy 3,0 x 3,0 m”

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 osób, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247
z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735  z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim                               ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Kosów Lacki, Trzciniec Mały, Telaki, Dybów, Sągole, gmina Kosów Lacki i w miejscowości Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce, Kostki, Emilianów, Budy Kupientyńskie, gmina Sokołów Podlaski.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2,  w godzinach od 8 do 16 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 08.11.2021r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 

         Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

 /-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 08.11.2021 13:53:51
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2021 13:55:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.11.2021 13:53:51 Andrzej_BIP strona została dodana