logo bip

Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem en

Tytuł ogłoszenia
Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub bu
Znak sprawy
RG.6220.3.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2022 Kosów Lacki, dnia 14 luty 2024r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o zebranych dowodach i materiałach

przed wydaniem decyzji środowiskowej

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żochy, gmina Kosów Lacki na działce o nr ewid. 87/1, 88, 89, 90 obręb Żochy ”

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 osób, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z póź. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kościelna 20 oraz w miejscowości Żochy.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kościelna 20, pokój nr 15 w godzinach od 8 do 16 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

/-/ Jan Słomiak

 


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024 12:57:24
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2024 12:58:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
14.02.2024 12:57:24 Andrzej_BIP strona została dodana