logo bip

Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki

Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.7.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.7.2020                                                            Kosów Lacki, dnia 22 luty 2022r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o zebranych dowodach i materiałach

przed wydaniem decyzji środowiskowej

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki ”

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 osób, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn.zm.)   w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 oraz w miejscowości Żochy.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2,  w godzinach od 8 do 16 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 22.02.2022 14:12:35
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2022 14:13:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.02.2022 14:12:35 Andrzej_BIP strona została dodana