logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki 

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki 
Znak sprawy
RG.6220.11.2021 
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.11.2021                                                           Kosów Lacki, dnia 3 listopada 2021r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 26.10.2021r. (data wpływu do Urzędu 28.10.2021r.) PCWO ENERGY PROJEKT SP.  Z.O.O. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :                       

 

,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki   ”

 

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm. )oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim,  ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Nowa Wieś.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 03.11.2021 11:36:19
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2021 11:37:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.11.2021 11:36:19 Andrzej_BIP strona została dodana