logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”

Tytuł ogłoszenia
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”
Znak sprawy
RG.6220.6.2022 
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.6.2022                                                              Kosów Lacki, dnia 30 listopada 2022r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 14.11.2022r.(data wpływu do Urzędu 28.11.2022r.) Powiatu Sokołowskiego, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały-Kutyski, gmina Kosów Lacki o długości ok. 3,200km  ”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn.zm.)oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim   ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Grzymały, Wyszomierz, Kutyski.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

 

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                   Miasta i Gminy

                                                                                                                      Kosów Lacki

 

                                                                                                              /-/     Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 30.11.2022 15:25:26
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2022 15:26:40
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.11.2022 15:25:26 Andrzej_BIP strona została dodana