logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ”

Tytuł ogłoszenia
,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ” 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki 2. Budowa drogi gminnej Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy 3. Budowa drogi gminnej Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki 4. Budowa drogi gminnej na odc
Znak sprawy
RG.6220.3.2023  
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2023                                                            Kosów Lacki, dnia 31 marca 2023r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 30.03.2023r.  Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki ”

  1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki
  2. Budowa drogi gminnej  Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy
  3. Budowa drogi gminnej  Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki
  4. Budowa drogi gminnej   na odcinku Trzciniec Duży - Telaki
  5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dybów
  6. Budowa drogi gminnej  Nr 390424W na odcinku Nowa Wieś – Kosów Lacki
  7. Budowa drogi gminnej  na odcinku Nowa Wieś – Łomna

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm. )oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim  ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Jakubiki, Kosów Lacki, Żochy, Kosów Ruski, Telaki, Trzciniec Duży, Dybów, Łomna, Nowa Wieś.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 31.03.2023 13:13:34
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2023 13:16:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
31.03.2023 13:16:00 Andrzej_BIP edycja strony
31.03.2023 13:13:34 Andrzej_BIP strona została dodana