logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”
Znak sprawy
RG.6220.13.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.13.2020                                                           Kosów Lacki, dnia 15 października 2021 r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 13.10.2021r. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez pełnomocnika  Arkadiusza Obidzińskiego – przedstawiciela Biura Projektów ARKAS PROJEKT sp. z o.o. sp. k. w Olsztynie  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  

Wniosek dotyczy:

  1. zmiany nazwy przedsięwzięcia z ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”   na ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”
  2. zmiany w pkt 7.4. Charakterystyki przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji zapisu:      ,, Na rzece Kosówka zaprojektowano przepust kołowy z blachy falistej. Wstępnie przyjęto średnicę 2,7 m” na zapis o brzmieniu: ,, Na rzece Kosówka zaprojektowano przepust skrzynkowy 3,0 x 3,0 m”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.)oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim   ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Kosów Lacki, Trzciniec Mały, Telaki, Dybów, Sągole gmina Kosów Lacki i w miejscowości Skibniew Kurcze, Skibniew Podawce, Kostki, Emilianów, Budy Kupientyńskie, gmina Sokołów Podlaski.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

           Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 15.10.2021 08:38:50
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2021 08:40:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.10.2021 08:38:50 Andrzej_BIP strona została dodana