logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na cz

Tytuł ogłoszenia
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmin
Znak sprawy
RG.6220.2.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.2.2023                                                                    Kosów Lacki, dnia 30.03.2023r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn.zm.)

zawiadamiam

  że  na  wniosek  z  dnia 9 lutego 2023r. (data wpływu do Urzędu 16.03.2023r.) GRAVEL Tomasz Choromański, Stara Maliszewa 3, 08-330 Kosów Lacki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn.zm. )oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim,  ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Stara Maliszewa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

                                                                                          Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 30.03.2023 11:47:25
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2023 11:48:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.03.2023 11:47:25 Andrzej_BIP strona została dodana